IST-Anlagenbau GmbH

Wybierz język:

niemiecki angielski polski portugalski
Publikacje
Spis rzeczy
Blaski i cienie suszarni słonecznych

Suszarnie solarne – jak wybrać najlepszą technologie

Suszarnie słoneczne – aspekty ekonomiczne

Słońce górą – ocena zasadności budowy ogrzewanych suszarni solarnych

Solarne suszarnie osadów ściekowych

Ogrzewanie podłogowe w solarnych suszarniach osadów

Suszenie osadów ściekowych energią słońca

ENERGETYCZNE ASPEKTY SOLARNEGO SUSZENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Technologie słonecznego suszenia osadów – fakty i mity

Przewracarka WendeWolf® – proste rozwiązania, wymierne efekty

Sprawdzona technologia, konkretne efekty

JAK EFEKTYWNIE I TANIO

Od ponad roku w Rzeszowie pracuje największa w Europie suszarnia osadów ściekowych wykorzystująca energię słońca

Technologie solarne w utylizacji osadów komunalnych - czyli TO O CZYM POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Suszarnia słoneczna osadów na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie


Blaski i cienie suszarni słonecznych
Autorzy:
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski; Katarzyna Trojanowska, Eurotech
Podanie źródła:
Wodociągi - Kanalizacja – 2015-4

Streszczenie
W ubiegłym roku minęło dziesięć lat od oddania do eksploatacji pierwszej w Polsce suszarni solarnej osadów w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Należy podkreślić, że była to wtedy największa na świecie suszarnia, przeznaczona do suszenia 6500 Mg odwodnionych osadów w ciągu roku.

Pobierz plik PDF

Suszarnie solarne – jak wybrać najlepszą technologie
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH Bielsko-Biała
dr hab. inż. Zofia Sadecka (prof. UZ), Instytut Inżynierii Środowiska UZ
dr inż. Sylwia Myszograj, Instytut Inżynierii Środowiska UZ
Podanie źródła:
„Wodociągi i Kanalizacja” 1 / 2012 – Dodatek specjalny

Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę zasadności budowy dodatkowo ogrzewanych słonecznych suszarni osadów ściekowych w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne z pracujących w Polsce obiektów oraz istotne dla użytkowników aspekty techniczne i technologiczne procesu suszenia osadów.

Pobierz plik PDF

Suszarnie słoneczne – aspekty ekonomiczne
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH Bielsko-Biała
Podanie źródła:
„Wodociągi i Kanalizacja” 5 (111) / 2013

Streszczenie
Od czerwca 2004 roku, kiedy oddano do użytku pierwszÄ… w Polsce i w tym czasie najwiÄ™kszÄ… w Europie solarnÄ… suszarniÄ™ osadów Å›ciekowych na oczyszczalni Å›cieków w Rzeszowie minęło już peÅ‚nych osiem lat. Wykorzystanie energii sÅ‚onecznej do odparowania wody z osadów komunalnych weszÅ‚o już na staÅ‚e do standardów techniki stosowanych w ciÄ…gu przeróbki i utylizacji osadów. Obecnie nie trzeba już nikogo przekonywać, że po pierwsze efektywne wykorzystanie energii sÅ‚onecznej w warunkach panujÄ…cego w Polsce klimatu umiarkowanego jest możliwe. Po drugie, iż jest to najtaÅ„szy i  jednoczeÅ›nie najprostszy sposób na redukcjÄ™ masy i objÄ™toÅ›ci tych odpadów, a także wÅ‚aÅ›ciwy krok w  przygotowaniu do ich dalszej, ostatecznej utylizacji.
   W oparciu o różne technologie zostaÅ‚o na dzieÅ„ dzisiejszy na polskich oczyszczalniach wybudowanych w sumie już 12 suszarni sÅ‚onecznych. Za Rzeszowem w kolejnoÅ›ci chronologicznej oddawane do użytku byÅ‚y suszarnie w Skarżysku-Kamiennej (2005), a nastÄ™pnie w IÅ‚awie i Kozienicach (2007), Å»arach (2009), Myszkowie, Wieruszowie i KÅ‚odzku (2010), Lubawie (2011), KroÅ›nie (2012), Strzelinie (2012) i Å»aganiu (2012). Trwa lub wkrótce siÄ™ rozpocznie budowa kolejnych obiektów. W czterech z wymienionych suszarni proces suszenia oparty jest wyÅ‚Ä…cznie o darmowÄ… energiÄ™ sÅ‚onecznÄ…. Należą do nich: Kozienice, Å»ary, Å»agaÅ„ i Lubawa. PozostaÅ‚e z wyżej wymienionych suszarni zostaÅ‚y wyposażone w dodatkowe instalacje grzewcze, wykorzystujÄ…ce ciepÅ‚o pochodzÄ…ce z biogazu (Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, IÅ‚awa, Krosno), pomp ciepÅ‚a (IÅ‚awa, Myszków, KÅ‚odzko, Strzelin) lub co jest swoistym wyjÄ…tkiem z kotÅ‚a c-o opalanego wÄ™glem (Wieruszów). Poszczególne suszarnie różniÄ… siÄ™ od siebie zależnie od zastosowanej technologii systemami wentylacji, wykonaniem materiaÅ‚owym przewracarek, a także budowÄ… samych hal suszarniczych. Hala suszarni w Strzelinie w odróżnieniu od wszystkich pozostaÅ‚ych zostaÅ‚a pokryta panelami szklanymi. Jest to pierwszy tego typu obiekt i jak do tej pory jedyny w Polsce. Czas wiÄ™c, by poszukać odpowiedzi na pytanie: jaki wpÅ‚yw na koszty inwestycji i eksploatacji majÄ… zastosowane w poszczególnych suszarniach konkretne rozwiÄ…zania techniczne i technologiczne? Ponieważ koszty budowy oddanych do tej pory do eksploatacji suszarni sÅ‚onecznych różniÄ… siÄ™ od siebie i to w bardzo istotny sposób, nasuwa siÄ™ kolejne pytanie: czy wyższe nakÅ‚ady inwestycyjne sÄ… w stanie zagwarantować eksploatatorom suszarni wiÄ™kszÄ… wydajność, żywotność, czy też niższe jednostkowe koszty suszenia? Ponadto jak bardzo wybór wykonania materiaÅ‚owego hal suszarniczych, przewracarek, czy też dodatkowych systemów grzewczych może wpÅ‚ynąć na Å‚Ä…czny koszt inwestycji?
   Niniejszy artykuÅ‚ stara siÄ™ znaleźć, w miarÄ™ możliwoÅ›ci i ogólnie dostÄ™pnych informacji źródÅ‚owych, obiektywnÄ… odpowiedź przynajmniej na niektóre z powyższych pytaÅ„, majÄ…c na uwadze, jak bardzo sÄ… one istotne dla przyszÅ‚ych inwestorów. Przedstawia też, i to po raz pierwszy w literaturze branżowej, peÅ‚ne wyliczenie zarówno bezpoÅ›rednich, jak i poÅ›rednich kosztów suszenia osadów w suszarniach sÅ‚onecznych.  Warto sobie uÅ›wiadomić, iż jednÄ… rzeczÄ… jest wybudować suszarniÄ™ (najczęściej przy znamienitym wsparciu finansowym unijnych lub krajowych funduszy), a innÄ… ponosić w przyszÅ‚oÅ›ci bieżące koszty jej eksploatacji.  OpÅ‚aca siÄ™, zatem na każdy etapie rozstrzygania o przyszÅ‚ym ksztaÅ‚cie planowanej inwestycji, dokonywać możliwie najlepszych i racjonalnych wyborów, kierujÄ…c siÄ™ nie tylko kwotÄ… pozyskanych dotacji, ale przede wszystkim przyszÅ‚ymi kosztami eksploatacji i amortyzacji, gdyż te w przyszÅ‚oÅ›ci bÄ™dÄ… musiaÅ‚y zostać wliczone w cenÄ™ oczyszczanych Å›cieków.

Pobierz plik PDF

Słońce górą – ocena zasadności budowy ogrzewanych suszarni solarnych
Podanie źródła:
WodociÄ…gi i Kanalizacja - 6(88)/2011

Streszczenie
W Polsce oddano do chwili obecnej Å‚Ä…cznie 8 suszarni sÅ‚onecznych, z czego wiÄ™kszość to suszarnie hybrydowe. Wymienić tu należy Rzeszów, Skarżysko KamiennÄ…, IÅ‚awÄ™, Myszków, KÅ‚odzko i Wieruszów. O ile Rzeszów, Skarżysko Kamienna i częściowo IÅ‚awa, w istocie do wspomagania procesu suszenia wykorzystujÄ… ciepÅ‚o odpadowe, to pozostaÅ‚e obiekty bazujÄ… na ogrzewaniu pompami ciepÅ‚a (KÅ‚odzko, Myszków, IÅ‚awa). W Wieruszowie uruchomiono wyÅ‚Ä…cznie na potrzeby suszenia osadów dodatkowy kocioÅ‚ opalany wÄ™glem (!).  Jedynie dwie suszarnie w Kozienicach i w Å»arach sÄ… typowymi suszarniami solarnymi, gdzie osady sÄ… suszone wyÅ‚Ä…cznie energiÄ… sÅ‚onecznÄ…. Czy zatem polskie suszarnie powinny być dogrzewane bez wzglÄ™du na to, czy oczyszczalnia dysponuje darmowym ciepÅ‚em odpadowym, czy też nie? Niech efekty ich eksploatacji odpowiedzÄ… same za siebie.

Pobierz plik PDF

Solarne suszarnie osadów ściekowych
Przewrócić, by wysuszyć
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
PrzeglÄ…d Komunalny, 4/2011

Streszczenie
SÅ‚oÅ„ce byÅ‚o, jest i bÄ™dzie naszym pierwotnym i niewyczerpalnym źródÅ‚em energii. Coraz mniej dostÄ™pne i coraz droższe konwencjonalne surowce energetyczne, takie jak: wÄ™giel, ropa naftowa, czy gaz ziemny sÄ… niczym innym jak skumulowanÄ… w prehistorycznych organizmach roÅ›lin i zwierzÄ…t energiÄ… sÅ‚onecznÄ…. SÅ‚oÅ„ce to nie tylko życie, ale i najczystsza forma energii, korzystanie z której nie obciąża wtórnie Å›rodowiska i nie zakłóca równowagi ekologicznej. Z powyższych powodów XXI wiek zostaÅ‚ już ogÅ‚oszony stuleciem sÅ‚oÅ„ca. WykorzystujÄ…ce odnawialnÄ… energiÄ™ sÅ‚onecznÄ… solarne suszarnie osadów Å›ciekowych sÄ… nie tylko najtaÅ„szym, ale też najbardziej przyjaznym Å›rodowisku sposobem na redukcjÄ™ ich masy i poprawÄ™ wÅ‚asnoÅ›ci użytkowych. Zamieszczony w poprzednim numerze PK artykuÅ‚ pt. ”Suszenie osadów Å›ciekowych energiÄ… sÅ‚oÅ„ca”  omawiaÅ‚ podstawowe aspekty tej  technologii. W niniejszym artykule podano wiÄ™cej szczegółowych informacji na temat urzÄ…dzeÅ„ i stosowanych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych.

Pobierz plik PDF

Ogrzewanie podłogowe w solarnych suszarniach osadów
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Wodociągi i Kanalizacja, wrzesień 2010

Streszczenie
Idea wykorzystania energii sÅ‚oÅ„ca do suszenia osadów Å›ciekowych powstaÅ‚a już prawie 20 lat temu jako odpowiedź na coraz wiÄ™kszÄ… potrzebÄ™ redukcji masy i objÄ™toÅ›ci tych odpadów. Suszenie osadów w suszarniach wysokotemperaturowych jest  kosztowne nie tylko z uwagi na zużycie energii, lecz także wysokie koszty obsÅ‚ugi, serwisowania i remontów. Wielkie aglomeracje miejskie nie majÄ… wyboru. Pozostaje jednak problem utylizacji osadów Å›ciekowych na Å›rednich i mniejszych oczyszczalniach, do których technologie solarne wykorzystujÄ…ce odnawialnÄ… energiÄ™ sÅ‚onecznÄ… pasujÄ… najlepiej. WyróżniajÄ… je niskie koszty eksploatacji, nieskomplikowana obsÅ‚uga i stosunkowo niewielkie nakÅ‚ady inwestycyjne. W Polsce na dzieÅ„ dzisiejszy pracuje lub wkrótce zostanie oddanych do eksploatacji już siedem suszarni szklarniowych, z czego jedynie dwie w Å»arach i Kozienicach wykorzystuje do odparowania wody wyÅ‚Ä…cznie sÅ‚oÅ„ce. We wszystkich pozostaÅ‚ych z uwagi na warunki zimowe projektanci zdecydowali siÄ™ na wprowadzenie ogrzewania, które najczęściej wykorzystuje nadmiarowÄ… energiÄ™ termicznÄ… pochodzÄ…cÄ… z agregatów kogeneracyjnych lub pompy ciepÅ‚a. Czy takie hybrydowe rozwiÄ…zanie jest  w polskich warunkach klimatycznych rzeczywiÅ›cie niezbÄ™dne, ile kosztuje i kiedy jest w stanie przynieść użytkownikom wymierne korzyÅ›ci ekonomiczne?

Pobierz plik PDF

Suszenie osadów ściekowych energią słońca
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Przeglad Komunalny - 10/2010

Streszczenie
Gminy borykają się z problemem utylizacji coraz większej masy
osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania
ścieków. Ich specyficzna struktura sprawia, że nawet
po mechanicznym odwodnieniu wciąż zawierają ponad 80% wody.
Magazynowane na placach rozpływają się na deszczu, są źródłem
uciążliwych odorów, a ich odbiór i wywóz z oczyszczalni coraz
więcej kosztuje.

Pobierz plik PDF

ENERGETYCZNE ASPEKTY SOLARNEGO SUSZENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Zielona Góra, 2010

Streszczenie
Wykorzystanie odnawialnej energii sÅ‚onecznej do suszenia osadów jest najprostszym i najtaÅ„szym sposobem na zmniejszenie ich masy i  przygotowanie do dalszej utylizacji. ZawierajÄ…cy  60 – 80 % suchej masy, zgranulowany susz  ma wartość opaÅ‚owÄ… na poziomie wÄ™gla brunatnego i nadaje siÄ™ do spalania zarówno w wyspecjalizowanych do tego celu instalacjach, jak i w energetyce zawodowej. Łatwiej go też zagospodarowywać przyrodniczo, a przede wszystkim  gromadzić i przechowywać na oczyszczalni do czasu, gdy aplikacja do gruntów jest możliwa. Z punktu widzenia kosztów eksploatacji, jak i nakÅ‚adów inwestycyjnych suszarnie sÅ‚oneczne sÄ… ostatnim elementem, na którym w przypadku mniejszych i Å›rednich oczyszczalni Å›cieków  powinna siÄ™ koÅ„czyć przeróbka osadów.
Mitem jest, że w warunkach klimatycznych Å›rodkowej Europy suszarnie solarne muszÄ… być bezwzglÄ™dnie dogrzewane w okresie zimowym, a wyposażenie obiektu w ogrzewanie podÅ‚ogowe może wydatnie zwiÄ™kszyć jego przepustowość. Przeprowadzona w Murnau na pracujÄ…cej suszarni kampania pomiarowa wykazaÅ‚a, że przy wykorzystaniu pomp ciepÅ‚a i energii oczyszczonych Å›cieków zużycie energii elektrycznej potrzebnej do odparowania 1 tony wody z osadów wynosi od 267 do 490 kWh i jest od 7 do 15 razy wyższe niż przy suszeniu wyÅ‚Ä…cznie sÅ‚oÅ„cem. OkazaÅ‚o siÄ™ także, że  czas efektywnego wykorzystania ogrzewania podÅ‚ogowego jest stosunkowo krótki, a nakÅ‚ady inwestycyjne porównywalne z budowÄ… samej suszarni solarnej.

Pobierz plik PDF

Technologie słonecznego suszenia osadów – fakty i mity
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
WodociÄ…gi i Kanalizacja - Maj 2010

Streszczenie
Słońce jest naszym pierwotnym i niewyczerpanym źródłem energii przynajmniej
w perspektywie 4,5 miliarda lat. Wydobywane spod ziemi konwencjonalne
surowce energetyczne, takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny,
są skumulowaną w prehistorycznych organizmach roślin i zwierząt energią
słoneczną.

Pobierz plik PDF

Przewracarka WendeWolf® – proste rozwiązania, wymierne efekty
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Wodociągi i Kanalizacja - Wrzesień 2009

Streszczenie
W dobie kurczÄ…cych siÄ™ rezerw konwencjonalnych źródeÅ‚ energii, XXI wiek zostaÅ‚ już nazwany mianem stulecia sÅ‚oÅ„ca. Coraz wiÄ™cej paÅ„stw w Europie i na Å›wiecie, w tym również Polska uruchamia rzÄ…dowe programy wspierania budowy instalacji solarnych. W tÄ™ Å›wiatowÄ… tendencjÄ™ znakomicie wpisuje siÄ™ technologia IST-Anlagenbau GmbH, wykorzystujÄ…ca do odparowania wody z osadów Å›ciekowych energiÄ™ promieniowa sÅ‚onecznego. Z punktu widzenia zarówno nakÅ‚adów inwestycyjnych, jak i późniejszych kosztów eksploatacji jest to obecnie najtaÅ„szy sposób na redukcjÄ™ masy i objÄ™toÅ›ci osadów dla mniejszych i Å›rednich oczyszczalni Å›cieków. W prostej z zaÅ‚ożenia technologii ist uzyskuje siÄ™ w efekcie koÅ„cowym susz osadowy o czterokrotnie  mniejszej masie, majÄ…cy bardzo dobre wÅ‚asnoÅ›ci nawozowe i paliwowe. W Polsce tÄ™ technologiÄ™ z powodzeniem zastosowaÅ‚y już oczyszczalnie w Rzeszowie, IÅ‚awie, Kozienicach i Å»arach, a kolejne tego typu instalacje sÄ… w trakcie  realizacji.

Pobierz plik PDF

Sprawdzona technologia, konkretne efekty
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Forum Eksploatatora - Wrzesień/Październik 2008

Streszczenie
We wrześniu mija rok od oddania do eksploatacji dwóch kolejnych słonecznych suszarni osadów ściekowych - w Iławie i Kozienicach.
Pierwsza rzeszowska suszarnia skończyła już cztery lata. Wszystkie te obiekty zostały zaprojektowane w oparciu o założenia
technologiczne firmy IST-Anlagenbau GmbH i wyposażone w automatyczne przewracarki osadów WENDEWOLF®. Dotychczasowa praktyka
potwierdza, że polskie warunki klimatyczne pozwalają na efektywne wykorzystanie słońca i tanie suszenie osadów.

Pobierz plik PDF

JAK EFEKTYWNIE I TANIO
ROZWIĄZAĆ PROBLEM ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW
Autor:
Katarzyna Trojanowska
Podanie źródła:
Gmina - 120/2008

Streszczenie
Każde miasto i gmina boryka się z problemem zagospodarowania coraz większej masy osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Ich specyfi czna struktura sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu osady ściekowe nadal w swej masie zawierają aż 80 % wody.

Pobierz plik PDF

Od ponad roku w Rzeszowie pracuje największa w Europie suszarnia osadów ściekowych wykorzystująca energię słońca
Autorzy:
Ulrich Luboschik; Katarzyna Trojanowska
Podanie źródła:
Czysta energia

Streszczenie
W czerwcu 2004 roku oddano do eksploatacji największą jak do tej pory suszarnię słoneczną osadów ściekowych w Europie. Obiekt powstał w ramach kompleksowej modernizacji i przebudowy linii przeróbki osadów rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Suszarnia przerabia rocznie ok. 6000 t odwodnionych mechanicznie osadów, uzyskując przy niewielkich nakładach energii redukcję masy na poziomie 75 % !

Pobierz plik PDF

Technologie solarne w utylizacji osadów komunalnych - czyli TO O CZYM POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Forum Eksploatatora - Listopad 2006

Streszczenie
Żyjemy w czasach, gdzie twarde prawa ekonomi żądzą każdą dziedziną gospodarki, w tym także branżą ochrony środowiska. Na rynku mamy coraz więcej najróżniejszych technologii lecz przy wyborze najlepszej należy oprócz efektu finalnego brać pod uwagę przede wszystkim jej niezawodność i bieżące koszty eksploatacji, a dopiero na końcu konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne.
Wykorzystanie darmowej energii słonecznej do redukcji masy komunalnych osadów ściekowych to nie tylko gwarancja taniej eksploatacji, ale także wysoka niezawodność i prostota obsługi przy całkowicie zautomatyzowanej pracy. Są to rozwiązania, które w Europie Zachodniej stosuje się z najlepszym skutkiem od ponad 10 lat.

Pobierz plik PDF

Suszarnia słoneczna osadów na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie
Autor:
Adam Tunia, Andrzej Nowak, MPWiK Sp. z o.o., Rzeszów
Podanie źródła:
Forum Eksploatatora - Listopad 2006

Streszczenie
Uruchomiona w 1988 roku Oczyszczalnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie w części biologicznej została zmodernizowana do systemu MCTU w 2001 roku. Gospodarka osadowa wymagała natychmiastowej rozbudowy i modyfikacji. W 2001 roku wytyczne rozbudowy gospodarki osadowej przygotował Rzeczoznawca MPWiK dr inż. Bogumił Kucharski, pracownik Politechniki Rzeszowskiej. Następnie w latach 2002 – 2004 został zmodyfikowany system przeróbki osadów na Oczyszczalni w Rzeszowie.

Pobierz plik PDF